top of page
  • Writer's pictureyashasree barve

वसंतोत्सव


पिवळ्या फुलांचा

शानदार सडा

अलवार सुखाचा

भरतोय घडा

उन्हाळ्याच्या तापाचा

पाडतो विसर

सुवर्णसौंदर्याने

दिपते नजर

मंद सुगंध

पसरतो हवेत

छोटीशी झुळूक

घेऊन कवेत

मध्येच येते

कोकीळेची साद

कानात घुमतो

मंजुळ नाद

कोवळी पालवी

चैत्र चाहूल

हळूच घालते

मनाला भूल

जिभेवर रेंगाळते

कैरीची चव

असाच चालू दे

वसंतोत्सव


28 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page